قطع کتاب و کاغذ

قطع کتاب :

اندازه‌ی نهایی طول و عرض کتاب. شکل نهایی کتاب. انواع قطع کتاب در ایران به شرح زیر است:

١ . قطع بازوبندی:3 2x سانتیمتر؛
٢ . قطع بغلی:6 4x سانتیمتر؛
٣ . قطع جانمازی:12 8x سانتیمتر؛
۴ . قطع نیم‌ربعی (یک هشتم):18 10x سانتیمتر؛
۵ .
قطع ربعی  (یک چهارم):19 12x سانتیمتر؛
۶ . قطع وزیری کوچک:20 13x سانتیمتر؛
٧ .
قطع وزیری: 5/23 16x سانتیمتر؛
٨ . قطع وزیری بزرگ:26 20x سانتیمتر؛
٩ .
قطع رقعی:5/21 * 5/14سانتیمتر؛
١٠ . قطع خشتی:21 17x سانتیمتر؛
١١ .
قطع سلطانی:50 30x سانتیمتر؛
١٢ . رحلی کوچک:27 16x سانتیمتر؛
١٣ .
قطع رحلی:30 17x سانتیمتر.
همچنین format و off.

اندازه کاغذ :

A0 : 84 * 118.8

A1 : 59.4 * 84

A2 : 42 * 59.4

A3 : 29.7 * 42

A4 : 21 * 29.7

A5 : 14.85 * 21

A6 : 10.5 * 14.85

/ 0 نظر / 10 بازدید