مثلث کار در محیط آشپزخانه

     یکی از مولفه های اساسی در طراحی کابینت های آشپزخانه توجه به مفهومی است با عنوان "مثلث کار در محیط آشپزخانه" .

     این مثلث حاصل خطی است فرضی میان اجاق گاز, سینک ظرفشویی و یخچال؛ بطوریکه هر کدام از موارد مذکور در یکی از رئوس این مثلث قرار گیرند.

     سینک ظرفشویی باید در راسی واقع شود که بین فضای پخت و پز و یخچال قرار گیرد.

     هر یک از اضلاع این مثلث نباید کمتر از 120 سانتی متر و از طرفی دیگر نباید بیشتر از 250 سانتی متر باشد. و در مجموع حداقل محیط مناسب برای این مثلث حدود 350 سانتی متر و حداکثر آن در حدود 750 سانتی متر است.

     اگر این فواصل کمتر از مقادیر مذکور باشد سبب تداخل در تردد و در صورت آنکه بیش از آن باشد موجب ایجاد خستگی زیاد بعد از فعالیت در محیط آشپزخانه میگردد.

     نکته دیگر آنکه این مثلث محل اصلی تردد به آشپزخانه نباشد تا تداخلی میان فضای حرکتی شخص کاربر با سایرین, بوجود نیاید.

     البته نباید از نظر دور داشت که تحقق این شرایط در صورت امکان؛ سبب افزایش سطح رفاه کاربران محیط می گردد. اما در مواقعی یک منطق بالا دستی دیگر - مثل الزامات درخواستی سفارش دهنده و یا محدودیت های ساختاری محیط آشپزخانه از حیث ابعاد و .... -  حکم به اعمال شرایطی متفاوت با موارد مندرج در این یادداشت می کند.

/ 0 نظر / 22 بازدید